Donationsfond

Reumatikerföreningen Mellanskånes Donationsfond.

Efter ett medlemsförslag beslöt vår förenings årsmöte 1999 att starta en egen donationsfond som skall 
“utgöra en möjlighet för medlemmar och andra intresserade, att i ideellt syfte donera medel till föreningens verksamhet för att speciellt stödja och uppmuntra medlemmar med reumatisk diagnos, som är i behov av viss behandling och/eller rekreation”. 

Längre ned på denna sida finns de stadgar som fastställdes. 

En möjlighet att stödja medlemmar som är i stort behov 
Genom fonden får vi nu möjlighet att stödja dem som är i behov av behandling och rekreation men där det allmänna inte träder in med stöd. 
Donerade medel kommer inte att användas för forskning. Det finns centrala fonder för detta ändamål. 

Donering av medel till fonden 
Föreningen har öppnat ett gemensamt bankgirokonto: 473-1642, vid insättning av medel märk insättningen med "Donationsfonden".

Det finns olika sätt att donera:

- Insättning direkt på bankgirokontot. 
- Vid högtidsdagar eller vid dödsfall, ange att man önskar pengar till fonden 
   istället för blommor.
- Donation genom gåva eller testamente.

Tag gärna kontakt med ordföranden, kassören eller sekreteraren för mera information. Deras telefonnummer hittar du under menyn Styrelsen

Ansökan om medel från fonden 
Tag kontakt med sekreteraren och be om den särskilda ansökningsblankett som styrelsen tagit fram. När den är noggrant ifylld sänds den till: 

Styrelsen för 
Reumatikerföreningen Mellanskåne 

Utdelning av medel från fonden 
Årsmötet fastställer vilka riktlinjer som skall gälla för utdelning ur fonden. Denna policy skall finnas tillgänglig för föreningens medlemmar. 
Förutsättning för utdelning, är att fonden fått in donationer så att det finns medel att fördela. 
Årsmötet skall besluta om det utdelningsbara beloppet för varje år. Styrelsen behandlar sedan inkomna ansökningar och beslutar om utdelning inom den ram årsmötet beslutat. Alla ansökningar skall behandlas under sträng sekretess.

För 2011 beslöt  årsmötet om en utdelningsram på 15.000 kr.

Fondens stadgar

§1 Fondens bildande 
Fonden har bildats av Reumatikerföreningen Mellanskåne vid dess årsmöte 1999-02-16. 

§2 Fondens ändamål 
Fonden skall utgöra en möjlighet för medlemmar och andra intresserade, att i ideellt syfte donera medel till Reumatikerföreningen Mellanskånes (föreningen) verksamhet för att speciellt stödja och uppmuntra medlemmar med reumatisk diagnos, som är i behov av viss behandling och/eller rekreation. 

§3 Fondens namn 
Fondens namn skall vara Reumatikerföreningen Mellanskånes Donationsfond (fonden). 

§4 Förvaltning 
Fonden skall förvaltas av Reumatikerföreningen Mellanskånes styrelse. Fondens räkenskaper skall vara skilda från föreningens räkenskaper.Donerade medel skall oavkortat användas i enlighet med fondens ändamål. 

§5 Revisorer 
Reumatikerföreningen Mellanskånes revisorer skall revidera fondens räkenskaper. 

§6 Utdelning 
Fondens samlade behållning är utdelningsbar såvida inte gjorda donationer föreskriver annat. 

§7 Räkenskapsår 
Fondens räkenskapsår skall i likhet med föreningens, vara kalenderår. Verksamheten i fonden och dess ekonomi skall redovisas i föreningens ordinarie årsmöte under en särskild punkt på föredragningslistan. 

§8 Ändring av fondens stadgar 
Ändring av fondens stadgar kan endast ske vid föreningens ordinarie årsmöte. Ändringsförslaget skall bifallas av minst ¾ av de närvarande medlemmarna. 

§9 Upplösning av fonden 
Beslut om upplösning av fonden kan endast ske vid föreningens ordinarie årsmöte. Förslaget skall bifallas av minst ¾ av de närvarande medlemmarna. 
Fondens behållning skall vid upplösning tillfalla föreningen

Donationslogo
http://www.mellanskane.reumatikerforbundet.org/showFile.asp?objectId=3335 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.